Reports

Петро Копка. Керівник дослідницьких програм COSA

Синергетичний ефект олігархії

І ще одну характерну рису, яка була притаманна українській олігархії до останнього часу, і яка зіграла (а в деяких випадках, і продовжує грати) трагічну роль в короткій історії держави, потрібно підкреслити окремо. Це її початкова і майже безальтернативна проросійська політична, економічна і ринкова заангажованість (направленість).

У силу причин, про які йшла мова вище, Україна перед 2013 роком опинилася, фактично, в статусі російського протекторату. До цього протягом майже десяти років український політичний і економічний простір активно «зачищалися» від іноземної присутності. Від будь-якої, окрім, російської. Активну роль у цьому процесі грали так звані українська політична і економічна еліти, міцно зав’язані на українську олігархію. 

Petro Kopka. COSA head of research programs

“Who says organisation, says oligarchy”
(German sociologist Robert Michels, the Iron Law of Oligarchy)

System analysis shows that modern Ukraine had inherited two major problems prevalent in the previous era, namely the lack of consistency in government and single-option influence of oligarchy, which have the most negative impact on the country’s internal and external state of affairs.

It is impossible to tell, however, which of these problems results from the other. They act differently in various circumstances, switching places depending on the situation, but they always go together thus producing a negative synergetic effect upon the state.

All the other troubles, including the infamous corruption, are merely consequences brought about by the constant interaction of these two problems.

In this article, we shall not endeavour to analyse the activity of every single Ukrainian oligarch. Instead, we shall examine the way oligarchy influences the Ukrainian state as a whole.

Петро Копка. Керівник дослідницьких програм COSA

«Будь-яка організація, незалежно від рівня її демократичності, стає олігархічною»
(Р. Міхельс, німецький соціолог, «залізний закон олігархії»)

Як свідчать результати проведеного системного аналізу, основними проблемами, які нинішня Україна успадкувала від попередньої епохи і які мають найбільш негативний вплив на її стан, і внутрішній, і зовнішній, є відсутність системності (безсистемність) в управління державою та безальтернативний олігархічний вплив на неї.

При цьому, яка із цих двох проблем головна, а яка грає підпорядковану роль, точно сказати неможливо. У різних ситуаціях вони проявляють себе по-різному, міняючись місцями, в залежності від обставин, але незмінно доповнюють одна одну, демонструючи, таким чином, своєрідний негативний синергетичний ефект для державності.

Усі інші негаразди, в тому числі горезвісна корупція, – це всього-на-всього похідні від них, такий собі результуючий виродок їхньої перманентної взаємодії.

Метою цього розділу є не аналіз діяльності кожного окремого українського олігарха, а констатація того, як олігархія впливає на стан української держави в цілому.

Petro Kopka. COSA head of research programs

Quo Vadis, Ukraine?

Given the current state of affairs in Ukraine, this famous phrase sounds less like a rhetorical question and more like an ominous prophesy with each passing day.

It is primarily the fault of the Ukrainian authorities and politicians at large that until recently, Ukraine had been viewed by its neighbours as a country under Russian influence and to some extent, Russia’s responsibility.

Петро Копка. Керівник дослідницьких програм COSA

Камо грядеши, Украйно?

З кожним днем це питання в умовах нинішньої України із чисто риторичного перетворюється у щось подібне на зловісне пророцтво.

У тому, що оточення України до останнього часу сприймало її, як російську зону впливу і, в деякій мірі, – відповідальності, винувата, в першу чергу, сама українська влада і український політикум у цілому.

Friday, 15 September 2017 12:48

New Geopolitics: The Ukrainian Factor. Part 1

Petro Kopka. COSA head of research programs

The holidays have come and gone. The first Ukrainian military parade featuring representatives of several NATO member-states is now part of our history. High-ranking guests have returned to their home countries. We are back to everyday life full of hard work and worry we have grown accustomed to living in a country that is de facto fighting for its independence against its northern neighbour but de jure is ostensibly carrying out an antiterrorist operation on its territory.

Over the last three years, the world has gone through a dramatic change catalysed to some extent by Ukraine with its ongoing quest for independence and ability to shape its own future.

At the same time, the world at large cannot seem to realise the simple truth that it is high time to review its attitude towards current global issues and start developing new solutions based on global realities that have already taken shape.

Петро Копка, керівник дослідницьких програм COSA

Промайнули свята. Уже став історією перший український військовий парад за участі представників держав-членів НАТО. Роз’їхалися імениті гості. І знову почалися тривожні трудові будні країни, яка, де-факто, воює за свою незалежність із північним сусідом, в широкому сенсі, а, де-юре, начебто, проводить на своїй території антитерористичну операцію.

За три останніх роки ситуація у світі кардинально змінилися і своєрідним каталізатором цього стала саме Україна з її нестримним бажанням добитися незалежності і можливості самостійно вирішувати свою власну долю.

У той же час, оточуючий світ не поспішає усвідомлювати ту просту істину, що настав час переглянути своє відношення до проблем сучасного світу та започаткувати розробку нових шляхів їх вирішення, виходячи із вже сформованих глобальних реалій.   

Petro Kopka, COSA head of research programs

“The Stone Age did not end for lack of stone, and the Oil Age will end long before the world runs out of oil,”

Ahmed Zaki Yamani former Minister of Oil and Mineral Resources of Saudi Arabia.

Over the last three years, the international energy market has been going through drastic changes, which turn oil and gas that used to be instruments of political influence and pressure into simple commodities intended for sale or exchange.

These very changes breathed new life into the discussions on the end of the Hydrocarbon Age. Since this is an extremely complex topic, as part of our Global Prospects for Modern World Project, we will try to understand which issues are truly important and which ones have been deliberately introduced from outside to further complicate matters.

This article is the first in a series of publications on this acute issue.

Петр Копка, Руководитель исследовательских программ COSA


                                                                                                 «Каменный век        закончился не потому, что в мире закончились камни. Так же и нефтяной век закончится не потому, что у нас кончилась нефть»
                                                                                                 (Заки Ямани, бывший министр нефтяной промышленности Саудовской Аравии)

За последние три года на международном рынке энергоносителей происходят кардинальные перемены, превращающие нефть и газ из средства политического влияния и давления на просто товары, предназначенные для продажи или обмена.

Эти же перемены с новой силой возобновили дискуссии по поводу окончания эпохи углеводородов. Поскольку проблема очень сложная, мы в рамках проекта «Глобальные перспективы современного мира» попытаемся разобраться, что в ней действительно важно, а что искусственно привнесено извне для еще большего ее усложнения.

Данный материал является первым в серии публикаций на эту злободневную тему.

Saturday, 12 August 2017 06:16

Анатомия падения 2

Не было бы счастья …

… Да несчастье помогло. Сколь цинично это ни звучало бы, особенно по отношению к Украине, но поистине, если бы путинской России в нынешнем виде не было, ее необходимо было бы придумать. Несмотря на сложность международной обстановки, особенно для нашего государства, именно «благодаря» действиям кремлевского руководства, мир постепенно начинает «возвращаться» в серьезную внешнюю политику.

Канули в Лету «золотые девяностые» прошлого века и тучные «нулевые» века нынешнего. Краткая эпоха безальтернативного господствования Золотого тельца завершилась. Основные мировые акторы вспомнили, наконец, что кроме зарабатывания денег, необходимо еще озаботиться состоянием общей атмосферы, царящей в глобальном пространстве после исчезновения биполярного мира.

Даже на полях экономических форумов политика постепенно начинает восстанавливать свои права. Главной интригой последнего саммита «большой двадцатки» в Гамбурге стала первая официальная встреча американского и российского президентов и ее политические последствия.

Page 1 of 11